آدرس: بجنورد - خیابان امام خمینی - جنب اداره کل پست خراسان شمالی
تلفن:8-32720047-058
فکس: 32720045-058
پست الکترونیکی:
info@talaesefid.com
talaesefid2@gmail.com