بازدید معاونین و مدیران شهرداری تهران و بجنورد

94/2/25

طی سفر معاون شهرداری سازمان شهرداری و همیاری کشور از بجنورد در تاریخ 94/2/25 از پروژه طلای سفید بازدید کردند.این بازدید با توضیحاتی درباره جانمایی و امکانات پروژه توسط مدیران پروژه انجام گرفت.دراین بازدید جناب آقای دکتر نوروز زاده معاون شهرداری های سازمان شهرداری و همیاری کشور و هشت همراه و معاون عمرانی و مدیران شهرداری بجنورد نیز حضور داشتند.