رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت :حمایت از سرمایه گذاران واقعی استراتژی اصلی استان جهت افزایش درامد سرانه مردم میباشد

94/4/12


فرصت شد تا گفتگوی صمیمی با رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان جناب اقای دکتر پور عیسی نظر ایشان را درباره پروژه عظیم مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید جویا شویم
در حمایت از سرمایه گذاران بومی چه خدماتی را میتوان ارائه نمود؟
سرمایه گذاران به عنوان عامل اصلی رشد وتوسعه اقتصادی مناطق میباشد. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع برای تحریک رشد اقتصادی لازم است مزیت های نسبی در زمینه زمینه تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به بخش های کارای اقتصادی زمینه رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم اید. حمایت از سرمایه گذاران واقعی استراتژی اصلی استان برای افزایش درامد سرانه مردم میباشد. در همین راستا حمایت از سرمایه گذاران بومی با توجه به اینکه علاقه به سرزمین مادری دارند و تا اندازه ای ریسک پایین تری نسبت به سایر سرمایه گذاران میتواند داشته باشد ضروری میباشد. برای جلوگیری از خروج سرمایه ی سرمایه گذاران بومی استان بایستی مشوق های مختلف به سرمایه گذاران ارائه کرد. از مهمترین این اقدامات برای حمایت از سرمایه گذاران می توان به ایجاد محیط امن برای سرمایه گذاری رفع موانع مختلف انجام سرمایه گذاری بهبود محیط کسب و کار از طریق کاهش مراحل زمان و هزینه سرمایه گذار اشاره کرد.
برای جذب سرمایه گذار در بجنورد چه تدابیری اندیشه شده است ؟
شهر بجنورد بعنوان مرکز استان خراسان شمالی بایستی نقش شهر پایه و اصلی با جایگاه متعالی و دارای زیر ساخت های مناسب توسعه باشد و نقش مهمی در ارائه خدمات نوین و توسعه استان ایفا کند و بایستی همگرایی گسترده ای در به ثمر رسیدن این نقش ایجاد کند
موقعیت مناسب سرمایه گذار مصمم و وجود مراکز تفریحی سرگرمی و رفاهی در کنار واحدهای تجاری و اداری می تواند باعث توجه مردم به این نوع مراکز شود
به همین منظور ضرورت دارد زیر ساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری در این شهر فراهم شود حمایت دولت از برخی از این زیر ساخت ها از جمله طرح های بهبود عبور و مرور شهری- الکترونیک – محیط زیست زیبا- شبکه های انرژی نوین و حمایت از سرمایه گذاران و مردم در توسعه شهر نقش مهمی در توسعه شهر دارد. با فراهم شدن این زیر ساخت ها سرمایه گذاران با توجه به قابلیت های فراوان توسعه شهری در بجنورد و بکر بودن زمینه های سرمایه گذاری در این شهر تمایل زیادی برای سرمایه گذاری و شکوفایی شهر خواهند داشت
اینده مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید را چگونه می بینید؟
این نوع مراکز از جمله مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید با توجه به بکر بودن سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها در استان و نیاز فراوان به این نوع مراکز در صورت داشتن پیشرفت فیزیکی و برنامه ریزی مناسب میتوانند نقش مهمی در توسعه شهر بجنورد و سود اوری مناسب برای سرمایه گذاران پروژ داشته باشد
ساخت اینگونه مجتمع ها چه تاثیرات اجتماعی فرهنگی در بجنورد و یا استان خواهد داشت ؟
با توجه به اینکه رشد و توسعه شهر بجنورد هنوز مراحل اجرایی خود را طی میکند این نوع سرمایه گذاری ها قطعا مانع مهمی در خروج منابع پولی از استان و افزایش گردش مالی و اشتغال پایدار در استان خواهد شد . همچنین این نوع مراکز میتوانند باعث افزایش جذابیت زندگی در شهر بجنورد و نگهداری نخبگان در استان و مهارت انها به مرکز استان شود
به نظر شما مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید چه ویژگی خاصی دارد که ممکن است توجه بیشتر مردم را جلب کند ؟
موقعیت مناسب. سرمایه گذار مصمم و وجود مراکز تفریحی سرگرمی و رفاهی در کنار واحدهای تجاری و اداری می تواند باعث توجه مردم به این نوع مراکز شود