بازدید بازرسان کار استان از پروژه مرکز خرید و سرگرمی طلای سفید بجنورد

94/08/04


آقای مهندس نوری مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت:
پروژه طلای سفید از بزرگترین پروژه های ساختمانی استان می باشد که کلیه مقررات آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی درآن رعایت گردیده است
به منظور آشنایی هرچه بیشتر بازرسان کار با چگونگی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی در کارگاههای ساختمانی،حفاظ گذاری پرتگاهها و ایمن سازی محیط کار، بازرسان کار استان در معیت مدیر روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان از پروژه طلای سفید بجنورد بازدید نمودند.
نوری در ادامه گفت : از آنجا که بیشترین حوادث ناشی از کار در استان در بخش ساختمان اتفاق می افتد لذا تلاش داریم تا به کلیه کارگران مرتبط با این صنعت آموزش های لازم را در زمینه ایمنی در محیط کار ارائه دهیم و در این راستا هماهنگی های لازم با انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان به عمل آمده و در آینده نزدیک این کارگاههای آموزشی برگزار خواهد شد.