واحدهای تجاری

همه روزه : 10 الی 14

17 الی 22:30

فودکورت

همه روزه : 17 الی 23


رستوران دیار

همه روزه : 12 الی 16

18 الی 23:00

شهربازی

همه روزه : 17 الی 23

جمعه و اعیاد : 11 الی 23